Om du lever med hiv

Hiv är idag med adekvat behandling en kronisk livslång infektion som möjliggör ett normal-långt liv, god livskvalitet och innefattar även att den som lever med hiv bildar familj och skaffar egna barn.

Kan hiv överföras från den gravida till barnet?

Sedan introduktionen av antiviral behandling (bromsmediciner) väljer allt fler personer som lever med hiv att bli gravida och skaffa barn. Risk för överföring av hiv från den gravida till barnet hos en person som har en välfungerande behandling är mindre än 1 %, risken för överföring är alltså mycket låg. I Stockholm har sedan 1996 inget barn fötts med hiv där den gravidas hiv-infektion varit känd och behandlad under graviditeten. Det kan jämföras med risken för överföring av andra sjukdomar som till exempel genetiska sjukdomar, diabetes och reumatism, där den som vill bli gravid idag erbjuds IVF-behandling.

Finns det några risker med att vara gravid som hiv-positiv?

Hos symtomfria personer med måttligt påverkat immunförsvar kan virologiska och kliniska studier inte påvisa någon negativ effekt av graviditet på hiv-infektionen, men det finns inga uppföljningar som har utvärderat om graviditet som enskild faktor påverkar hiv-förloppet på mycket lång sikt. En studie där treårsuppföljning gjorts av gravida personer som lever med hiv visar goda resultat vad gäller infektionens förlopp hos personen.

En viss ökad risk för spontanabort för personer som lever med hiv har setts i studier från Afrika, men motsvarande finns inte rapporterat från västvärlden. Vare sig undersökning av abortmaterial eller kliniska observationer tyder på att hiv har fosterskadande effekter, hiv-behandling i sig ger inte någon ökad risk för missbildningar. Missbildningsrisken tycks inte vara ökad för barn födda av personer som lever med hiv. Inte heller tycks hiv ge upphov till tillväxthämning under graviditeten.

Graviditet och förlossning

Sedan PACTG studien 1991-1993 där retrovirbehandling (en typ av bromsmedicin) gavs under graviditeten, förlossningen och till barnet sex veckor efter förlossning, minskade risken för överföring från den som burit barnet till barnet med 67% (Connor et al. 1994 N Engl J Med. 1994 Nov 3;331(18):1173-80. Planerat kejsarsnitt som ensam åtgärd minskar risken för överföring till barnet med ca 50 %. Sedan en kombination av flera olika antivirala mediciner introducerades 1996, har samtliga gravida som lever med hiv erbjudits behandling under graviditeten och sedan 1998 även planerat kejsarsnitt. Under senare år har omföderskor med välfungerande behandling erbjudits vaginalförlossning. Efter att ha ökat fram till 2002–2004 har andelen planerade kejsarsnittsförlossningar minskat i västra Europa.

Förlossning och eftervård

Förlossningen sker på ett sjukhus som har kompetens att ta emot personer som lever med hiv. I Stockholm finns den kompetensen bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Gravida personer som lever med hiv rekommenderas i regel att bli förlösta med kejsarsnitt 2-3 veckor före beräknad förlossning. En vaginal förlossning kan också övervägas. I Stockholm föder varje år mellan 30 och 40 personer som lever med hiv barn. Efter förlossningen ligger föräldern och barnet tillsammans på en vanlig BB-avdelning. Om föräldern och barnet mår bra stannar de på BB i tre dagar.

Kontroll och behandling av barnet

Dagen efter förlossningen tas blodprov på barnet. Fortsatta kontroller görs på en barnmottagning när barnet är cirka 4-6 veckor, 4 månader och 1,5 år. Barnet får bromsmediciner i 4 veckor efter förlossningen.

Amning

Risken för överföring vid amning vid obehandlad hiv är minst 10% varför man avråder personer som lever med hiv att amma (i Sverige och andra länder där flaskmatning anses säker). Enligt föreskrifter från Socialstyrelsen från 1986 ska en person som lever med hiv inte amma sitt barn.

Vad kan svensk sjukvård erbjuda idag?

Assisterad befruktning med spermatvätt erbjuds idag i Sverige för personer med spermier som lever med hiv och har en välfungerande behandling, i syfte att förhindra överföring av hiv till en hiv-negativ partner i samband med befruktningen. Trots att det anses föreligga en låg överföringsrisk och trots att hiv-positiva under behandling lever ett normallångt liv så erbjuds inte personer som lever med hiv och som vill bli gravida, hjälp med assisterad befruktning i Sverige.

Det finns beräkningar som visar att det i Stockholm skulle kunna handla om 5-10 hiv-positiva personer per år som är i behov av assisterad befruktning för att bli gravida. I nuläget är de hänvisade till egenfinansierad behandling på kliniker utanför Sverige. Personer som lever med hiv och som har en välfungerande behandling erbjuds assisterad befruktning vid kliniker i flera länder i Europa, bla i Danmark. Verksamheten är där centraliserad till Rigshospitalet i Köpenhamn.

Hur skulle det kunna fungera?

Infektionsläkaren skulle kunna bedöma vilka patienter som är aktuella för fertilitetsbehandling. Patienten eller paret (om båda lever med hiv) skulle behöva ha en välfungerande behandling, och mycket liten mängd virus i två upprepade prover, för att vara aktuella för fertilitetsbehandling. Ett par där personen som ska bli gravid lever med hiv borde alltså kunna få hjälp med insemination eller IVF-behandling under dessa förutsättningar.

Som önskeläget är beskrivet ovan fungerar det till viss del, dock kan än så länge bara par där personen som har spermier lever med hiv erbjudas hjälp med IVF-behandling i Sverige. Personer som lever med hiv och som vill bli gravida erbjuds alltså inte hjälp i Sverige i nuläget. På Karolinska Universitetssjukhuset planerar man att göra en studie där en serie med personer som lever med hiv och har en välfungerande behandling blir erbjuda hjälp med assisterad befruktning. Förhoppningsvis faller studien väl ut så att det i framtiden blir rutin att även erbjuda personer som lever med hiv och som vill bli gravida, hjälp med assisterad befruktning.

Senast uppdaterad: 29 augusti, 2017
Skriven av: Camilla Stenfelt, specialistläkare gynekologi/obstetrik, Fertilitetscentrum Stockholm

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig